Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech uzavíraných smluv.

PLATBA, POŠTOVNÉ, DODÁNÍ

> viz Jak nakupovat

NABÍZENÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Prostřednictvím tohoto webu nabízím tyto produkty a služby:

produkty (knihy, výrobky, papírenské a spotřební zboží)

– informační produkty (e-booky, online kurzy)

Jejich podrobný popis vč. ceny je k dispozici vždy na nabídkové stránce produktu či služby. 

Podmínky autorského práva

Mé produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, e-booky, CD, DVD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Koupí produktu souhlasíte s podmínkami užití: Podmínky užití.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace v těchto produktech jsou pouze návody a doporučení, nejsem odpovědná za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi.

Koupí produktu souhlasíte s podmínkami vyloučení odpovědnosti: Podmínky vyloučení odpovědnosti

JAK PROBÍHÁ UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU

Nabídka probíhá prostřednictvím internetu a prostředků komunikace na dálku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v českém jazyce a v souladu s právním řádem ČR (právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku).

Smlouva s vámi je uzavřena odesláním objednávky produktu či služby, a to buď v rozhraní webu, nebo mailem či telefonicky.

Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte.

Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuji za správné.

OBJEDNÁVKA

Objednávka je vždy závazná. V případě nevyzvednuté zásilky si vyhrazuji právo Vám účtovat vzniklé náklady spojené s objednávkou. V případě nevyzvednuté zásilky je storno poplatek 220 Kč (úhrada poštovného tam a zpátky). Proto si prosím dobře rozmyslete objednávku, ušetříte tím mě čas a sobě peníze.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, POKYNY K PLATBĚ

Přijdou vám na email ihned po dokončení objednávky.

Po platbě vám bude vystaven běžný doklad. Prodej je doplňková činnost podnikatele – podnikatel nespadá pod EET.

V JAKÉ MĚNĚ PROBÍHÁ OBJEDNÁVKA

Platební transakce probíhají v CZK a EUR. Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Vaše data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu zákona a dokumentu: Ochrana osobních údajů.

Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosím vás o dodržení těchto podmínek pro vrácení peněz (prosím čtěte pozorně):

  • nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být na email jana@liveinspirit.cz odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy (uveďte číslo objednávky, datum objednávky, vaše jméno)
  • na vlastní náklad zašlete zboží v původním obalu se všemi součástmi a návody na mou adresu doporučeným balíkem: Jana Mráčková, Veřechov 23, 341 01 Horažďovice. Zboží neposílejte na dobírku.
  • datum odeslání musí být nejpozději 14 . den po převzetí zboží
  • zboží musí být nepoužité a nepoškozené zboží, kompletní a s kopií dokladu o koupi
  • ve vrácené zásilce musí být přiložen průvodní vámi podepsaný dopis, že zboží vracíte, a číslo účtu, kam vám mám poslat peníze

Upozornění: vrací se pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné. Při reklamaci nebo vrácení zboží akceptuji pouze balíky poslané bez dobírky.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašlu převodem na váš účet, a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. 

Rovněž dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. 

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup k produktu.

VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍHO ZBOŽÍ

Další možností je vyměnit nevyhovující zboží za jiné z aktuální nabídky, vybrané zboží odešlu do 7 dnů po přijetí vráceného zboží (a po úhradě poštovného – poštovní náklady na výměnu zboží hradí kupující).

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA A REKLAMACE

Budu se Vám snažit vyjít vstříc a vyřízení případné reklamace co nejvíce zjednodušit a urychlit.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  (záruku) uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží (záruční lhůta).

Zasílané zboží je pojištěno proti škodám vzniklým během přepravy.

Při převzetí zboží proto zkontrolujte, zda zboží není poškozeno a v případě, že ano, sepište s dopravcem záznam a kontaktujte nás. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel.

Zjistíte-li u zboží rozpor s kupní smlouvou (vadu nebo např. množství neodpovídající objednávce nebo přiloženému dokladu), spojte se se mnou prostřednictvím kontaktů, uvedených výše či v sekci Kontakty.

V oznámení uveďte jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, druh reklamovaného zboží, podrobný popis závady, příp. popis toho, jak k závadě došlo, případně číslo objednávky nebo číslo dokladu dodaného se zbožím.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Budu vás emailem informovat o dalším postupu.

Reklamované zboží lze předat osobně nebo zaslat na adresu podnikatele, která je uvedena v kontaktech. Uvítám zabalení v původním obalu, není to však nutné.

K zásilce přiložte i kopii dokladu o koupi.

Pokud je to technicky možné, vyřídím bez zbytečného odkladu. Reklamace vyřizuji v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se se zákazníkem nedohodneme na jiné lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

INFORMACE O SUBJEKTU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě sporu má kupující právo na v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení – více informací na stránkách www.coi.cz.

Poslední aktualizace – 15. 4. 2017

Napiš nám

Zrovna nejsem online. Napiš mi zprávu a já napíšu hned, jak budu moct. Jana

0

Start typing and press Enter to search